جلال ارجمندی
مدیر گروه شیمی فیزیک

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: arjomandi@basu.ac.ir

صفحه شخصی