معاونت تحصیلات تکمیلی

صادق خزل پور

صادق خزل پور 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: