نمایشگر یک مطلب

 

دکتر جواد صاین دکتری شیمی کاربردی از تاریخ 1385/3/7  تا  1387/6/23 جواد صاین
دکتر سعید عزیزیان دکتری شیمی فیزیک از تاریخ 1387/6/24  تا  1393/4/6 سعید عزیزیان
دکتر حسین ایلوخانی دکتری شیمی فیزیک از تاریخ 1393/4/7  تا  1397/5/20 حسین ایلوخانی
دکتر داود نعمت الهی دکتری شیمی تجزیه از تاریخ 1397/5/21  تا  1400/5/2 داود نعمت الهی