نمایشگر یک مطلب

 

دکتر جواد صاین دکتری شیمی کاربردی از تاریخ 1385/3/7  تا  1387/6/23

جواد صاین

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سعید عزیزیان دکتری شیمی فیزیک از تاریخ 1387/6/24  تا  1393/4/6

سعید عزیزیان

 

 

 

 

 

دکتر حسین ایلوخانی دکتری شیمی فیزیک از تاریخ 1393/4/7  تا  1397/5/20

 

 

دکتر داود نعمت الهی دکتری شیمی تجزیه از تاریخ 1397/5/21  تا  1400/5/2

داود نعمت الهی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر جلال بصیری پارسا دکتری شیمی کاربردی از تاریخ 1400/5/3 تا کنون جلال بصیری پارسا