دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 441 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
NMR پیشرفته 1913004 3 دکتری شیمی آلی 01 آرش قربانی چقامارانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 02 صادق خزل پور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 03 مظاهر احمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 کارشناسی 06 الهه احمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 کارشناسی 03 الهه احمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 کارشناسی 01 الهه احمدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 کارشناسی 04 الهه احمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 کارشناسی 02 بابک نعمتی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
اصول بیوشیمی 1911065 3 کارشناسی 01 سنبل ناظری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 441 نتیجه
از 23