دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 688 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 01 مظاهر احمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 02 مظاهر احمدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 03 مظاهر احمدی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 02 آرش تیرانداز هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 01 آرش تیرانداز هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 03 آرش تیرانداز هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 03 بابک نعمتی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
استانداردسازی 1911325 2 کارشناسی 01 مهدی هاشمی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00)
استرئوشیمی 1913001 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 02 سیمین اسدآبادی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 1911200 3 کارشناسی ارشد 01 داود نعمت الهی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00)
الکتروشیمی کاربردی 1911301 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/12 (10:00 - 12:00)
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 کارشناسی 01 عباس افخمی عقداء هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 1916005 3 دکتری شیمی کاربردی 01 جواد صاین هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 688 نتیجه
از 35