دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 532 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 02 صادق خزل پور هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 صادق خزل پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 02 مظاهر احمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 04 مظاهر احمدی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 03 مظاهر احمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 01 مظاهر احمدی هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 05 مظاهر احمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 03 آرش تیرانداز هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 01 آرش تیرانداز هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 04 آرش تیرانداز هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 02 آرش تیرانداز هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 05 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 02 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 03 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 01 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 04 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 532 نتیجه
از 27