اساتید دانشکده

نمایش 31 نتیجه
از 1
 
الهه احمدی

الهه احمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مظاهر احمدی

مظاهر احمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
میثم یاری

میثم یاری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
جلال ارجمندی

جلال ارجمندی

استاد 
پست الکترونیکی: 
رضا آزادبخت

رضا آزادبخت

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی بیات

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
جلال بصیری پارسا

جلال بصیری پارسا

استاد 
پست الکترونیکی: 
آرش تیرانداز

آرش تیرانداز

استادیار 
پست الکترونیکی: 
معصومه جعفرپور

معصومه جعفرپور

استاد 
پست الکترونیکی: 
داود حبیبی

داود حبیبی

استاد 
پست الکترونیکی: 
مریم حجامی

مریم حجامی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
معصومه حسنی موسوی

معصومه حسنی موسوی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
صادق خزل پور

صادق خزل پور

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا رضایی فرد

عبدالرضا رضایی فرد

استاد 
پست الکترونیکی: 
امیرعباس رفعتی

امیرعباس رفعتی

استاد 
پست الکترونیکی: 
محمدعلی زلفی گل

محمدعلی زلفی گل

استاد 
پست الکترونیکی: 
صادق صالح زاده

صادق صالح زاده

استاد 
پست الکترونیکی: 
جواد صاین

جواد صاین

استاد 
پست الکترونیکی: 
ملیحه السادات صفائی

ملیحه السادات صفائی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سعید عزیزیان

سعید عزیزیان

استاد 
پست الکترونیکی: 
آرش قربانی چقامارانی

آرش قربانی چقامارانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
رامین قربانی واقعی

رامین قربانی واقعی

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسن کی پور

حسن کی پور

استاد 
پست الکترونیکی: 
فخری کرمانپورشهرضا

فخری کرمانپورشهرضا

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
طیبه مدرکیان

طیبه مدرکیان

استاد 
پست الکترونیکی: 
بابک نعمتی

بابک نعمتی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

داود نعمت الهی

استاد 
پست الکترونیکی: 
مهدی هاشمی

مهدی هاشمی

استاد 
پست الکترونیکی: 
نمایش 31 نتیجه
از 1