درباره دانشکده

جلال بصیری پارسا
رئیس دانشکده شیمی و علوم نفت

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: parssa@basu.ac.ir

صفحه شخصی