ریاست دانشکده

جلال بصیری پارسا

جلال بصیری پارسا 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: