دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 769 نتیجه
از 39
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
NMR پیشرفته 1913004 3 دکتری شیمی آلی 01 آرش قربانی چقامارانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 03 مظاهر احمدی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 02 مظاهر احمدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 01 مظاهر احمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 02 آرش تیرانداز هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 01 آرش تیرانداز هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 03 آرش تیرانداز هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
اصول بیوشیمی 1911065 3 کارشناسی 01 ملیحه السادات صفائی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/26 (08:30 - 10:30)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 02 سیمین اسدآبادی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 کارشناسی 01 الهه احمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (10:30 - 12:30)
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 کارشناسی 01 الهه احمدی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30)
الکتروشیمی صنعتی 1914004 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 صادق خزل پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (14:00 - 16:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عباس افخمی عقداء هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 769 نتیجه
از 39