دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات

نام درس ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات
کد درس 1911266
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز