دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 234 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 01 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 02 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 03 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 صادق خزل پور هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 01 مظاهر احمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 02 مظاهر احمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عزت قائمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00)
استانداردسازی 1911325 2 کارشناسی 01 مهدی هاشمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
استرئوشیمی 1913001 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 234 نتیجه
از 12