دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 618 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
NMR پیشرفته 1913004 3 دکتری شیمی آلی 01 آرش قربانی چقامارانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 صادق خزل پور هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 02 صادق خزل پور هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 01 مظاهر احمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 03 مظاهر احمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 02 مظاهر احمدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 01 آرش تیرانداز هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 02 آرش تیرانداز هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 02 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 01 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
اصول بیوشیمی 1911065 3 کارشناسی 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 02 سیمین اسدآبادی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 618 نتیجه
از 31