دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

نام درس آزمایشگاه شیمی عمومی 1
کد درس 1911008
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز