اساتید دانشکده

حسن کی پور

حسن کی پور

حسن کی پور   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

عضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز و شناسایی لیگاند های بزرگ حلقه و کمپلکس های باز شیف مربوطه zn, ni,mn و cd مشتق شده از دی آلدهید حاوی هموپیپیرازینو پیرول با پلی آمین های n , n (اتان-1-2-دی ایل) بیس( اتان 1-2- دی آمین) و ( n-( 2- آمینو اتیل) اتان -1-2- دی آمین کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/15
سنتز و شناسایی برخی آلدهیدها و کتون های حاوی حلقه پیرول و پی پیرازین یا هموپی پیرازین بر مبنای واکنش مانیخ و لیگاندهای باز شیف آنها همراه با کمپلکس های مربوطه با تعدادی از یون های فلزی دکتری دانلود 1400/06/15
سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی پیرازین و2-آمینوفنول و کمپلکس های Zn2+، Cu2+، Ni2+،Co2+، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/28
سنتز و شناسایی کمپلکس های بزرگ حلقوی و غیرحلقوی باز شیف، حاوی بخش پی پیرازین وگروه فنولی به صورت بازوی جانبی با تعدادی از یونهای فلزی و بررسی برخی ازکاربردهای بیولوژیکی آنها دکتری دانلود 1400/11/11
سنتز و شناسایی لیگاندهای بزرگ حلقه و غیرحلقوی حاوی بخش های فنیل و پی پیرازین یا هموپی-پیرازین و کمپلکس های مربوطه با تعدادی از یون های فلزی و بررسی خواص ضد سرطانی و ضد باکتری آنها دکتری دانلود 1400/11/10
فروزنده هفشجانی فاطمه سنتز و شناسایی لیگاندهای بزرگ غیر حلقه ای مشتق شده از آلدهیدهای ‏مختلف با پلی آمین های حاوی پی پیرازین یا همو پی پیرازین و نیز کمپلکس-‏های مربوطه آن ها با تعدادی از یون های فلزات واسطه دکتری دانلود 1398/06/30
هدی پروانه سنتز و شناسایی لیگاند های بزرگ حلقه و کمپلکس های باز شیف مربوطه zn, ni,mn و cd مشتق شده از دی آلدهید حاوی هموپیپیرازینو پیرول با پلی آمین های n , n (اتان-1-2-دی ایل) بیس( اتان 1-2- دی آمین) و ( n-( 2- آمینو اتیل) اتان -1-2- دی آمین کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/15
سعادت حجری سنتز و شناسایی لیگاندهای بزرگ حلقه و غیرحلقوی حاوی بخش های فنیل و پی پیرازین یا هموپی-پیرازین و کمپلکس های مربوطه با تعدادی از یون های فلزی و بررسی خواص ضد سرطانی و ضد باکتری آنها دکتری دانلود 1400/11/10
حمید زینلی سنتز و شناسایی برخی آلدهیدها و کتون های حاوی حلقه پیرول و پی پیرازین یا هموپی پیرازین بر مبنای واکنش مانیخ و لیگاندهای باز شیف آنها همراه با کمپلکس های مربوطه با تعدادی از یون های فلزی دکتری دانلود 1400/06/15
الهام کولیوند سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی پیرازین و2-آمینوفنول و کمپلکس های Zn2+، Cu2+، Ni2+،Co2+، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/28
محمود احمدیان پور سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید پالادیوم (II) و جیوه (II) شامل سولفونیوم و فسفونیوم ایلیدها و بررسی خواص ضد باکتری و رفتار آنها نسبت به واکنش میزوروکی-هک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مریم ایدی سنتز و شناسایی کمپلکس های بزرگ حلقوی و بزرگ غیرحلقوی مشتق شده از تراکم پلی آمین های حاوی همو پی پیرازین و حلقه های آرروماتیکی با آلدهیدها و کتون های دارای گروه پیریدین در حضور برخی از یون های فلزات واسطه دکتری دانلود 1397/11/29
میلاد اقایی انارکی تهیه نانو ذرات مغناطیسی فسفردار حاوی لیگاندهای شیف باز و کاربرد آنها در تشکیل پیوند کربن-کربن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
طیبه الماسی سنتز و شناسایی یک نانو حسگر شیمیایی جدید حاوی گروه های نفتالن برای یون Al3+ کارشناسی ارشد 1393/07/28
ندا انصاری سنتز و شناسایی لیگاندهای بازشیف بزرگ غیرحلقوی حاوی بخش پی پیرازین و کمپلکس های آنها با یون های Mn(II)، Zn(II) و Pt(II) وبررسی خواص بیولوژیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
سیمین بابلی سنتز و شناسایی لیگاندهای بزرگ حلقه بازشیف حاوی متاپارازایلن و بررسی امکان تشکیل کمپلکس های آنها با بعضی از یونهای فلزات واسطه کارشناسی ارشد 1392/12/20
معصومه بلالی سنتز کمپلکسهای بازشیف با برخی یونهای فلز واسطه تثبیت شده بر روی نانوذره مغناطیسی Fe3O4@SiO2 و کاربرد آنها به عنوان کاتالیست قابل بازیابی در فرایندهای اکسایشی دکتری دانلود 1394/11/14
پریا جانی سنتز و شناسایی دو لیگاند بازشیف بزرگ غیرحلقوی حاوی بخش پیپیرازینی و 2-متیل پیریدین به صورت بازوی جانبی و کمپلکس های مربوطه آن ها با تعدادی از یون های فلزات واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمدطاهر رضایی سنتز و شناسایی برخی دی آمین های متقارن یا نامتقارن حاوی حلقه ی پی پیرازین یا همو پی پیرازین وکمپلکس های بزرگ حلقه و غیر حلقوی آن ها با تعدادی از یون های فلزی مناسب و بررسی خواص بیولوژیکی آنها دکتری دانلود 1399/12/18
محمدحسن زبرجدیان سنتز، شناسایی و تعیین ثابت پایداری تعدادی از کمپلکس های حلقه باز و بزرگ حلقه ی بازشیف با یون های فلزات مختلف دکتری 1393/04/15
مینا زهروندی سنتز و شناسایی تعدادی از لیگاند های بالقوه چهار دندانه حاوی گروه آزو و مطالعه تجربی و تئوری واکنش آن ها با برخی از یون های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
مریم شایسته سنتز و شناسایی یک سری از کمپلکس های فلزی با برخی از لیگاندهای جدید متقارن و نامتقارن باز شیف پلی اکسا آزا دکتری 1393/07/14
پریسا شهریاری سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکسهای فلزی با مشتقات هیدانتوئین و بررسی خواص بیولوژیکی برخی از آنها دکتری 1393/06/31
امیر شوشتری سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزی بزرگ حلقوی و بزرگ غیر حلقوی بیس ایمین مشتق شده از پلی آمین های حاوی حلقه های بنزنی و پی پیرازینی و مشتقات مربوطه دکتری دانلود 1393/07/14
شکوفه قهری صارمی سنتز و شناسایی کمپلکس های باز شیف بزرگ حلقه و باز حلقه تعدادی از فلزات واسطه تثبیت شده بر روی نانوذراتی مانند Co و Fe3O4 و بررسی فعالیت های نانو کاتالیستی و ضد باکتری آنها دکتری دانلود 1395/06/31
فهیمه کرمی سنتز و شناسایی کمپلکسهای باز شیف بزرگ باز حلقه حاوی پی پرازین و تعدادی از فلزات واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
جمال کوه دره سنتز نانو کاتالیست پالادیومی و بررسی خواص آن و همچنین سنتزنانوکامپوزیت ها برپایه نانوسیلیکای مغناطیسی وکاربرد آنها در ساخت نانو بیوحسگرهای الکتروشیمی جهت اندازه گیری های بیولوژیکی در نمونه های خون انسان کارشناسی ارشد 1393/11/12
مهدی یگانه فرد مطالعات تئوری بر رو ی حلقه ها ی چهارعضوی E2M2 (E=B, Al, Ga, In, Tl;M=N, P, As, Sb, Bi) با درنظر گرفتن استخلاف های مختلف برروی اتم های MوE کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
مژده لیاقتی دلشاد سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های بزرگ حلقه و بزرگ غیر حلقه باز شیف حاوی بخش های پیریدین یا فنانترولین در حضور برخی از یون های فلزی دکتری 1393/04/15
معصومه محمودابادی سنتز و شناسایی لیگاندهای بازشیف بزرگ حلقوی و بزرگ غیرحلقوی حاوی یک یا دو واحد پی پیرازینی و کمپلکسهای آنها با تعدادی از یونهای فلزات واسطه و مطالعه خواص ضد سرطانی و ضد باکتریایی آنها دکتری دانلود 1396/12/05
مهرداد مرادی خانلر سنتز و شناسایی برخی کمپلکس های لیگاندهای حاوی گروه آزو و اتم های دهنده O،N و S کارشناسی ارشد 1394/11/17
لیلا نعمتی سنتز و شناسایی کمپلکس های بزرگ حلقوی و غیرحلقوی باز شیف، حاوی بخش پی پیرازین وگروه فنولی به صورت بازوی جانبی با تعدادی از یونهای فلزی و بررسی برخی ازکاربردهای بیولوژیکی آنها دکتری دانلود 1400/11/11
علی هاشمی سنتز و شناسایی ایلیدهای جدید گوگرددار و فسفردار و کمپلکس های مربوطه با برخی فلزات واسطه وفولرن C60و مطالعه خواص کاتالیستی آنها دکتری دانلود 1395/06/24
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی 1911239 3 01 1402/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی فیزیک معدنی 1911198 3 01 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی 1911239 3 01 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی فیزیک معدنی 1911198 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی 1911239 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کاربرد نظریه گروه در شیمی 1917001 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی فیزیک معدنی 1911198 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911154 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی 1911239 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی معدنی پیشرفته 1911134 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی فیزیک معدنی 1911198 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911242 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی 1911239 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کاربرد نظریه گروه در شیمی 1917001 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی شیمی 1911012 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی فیزیک معدنی 1911198 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911154 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد نظریه گروه در شیمی 1917001 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1