دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 04 عزت قائمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1397/10/12 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 03 عزت قائمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/12 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 02 عزت قائمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1397/10/12 (08:00 - 10:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عباس افخمی عقداء هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 02 عباس افخمی عقداء هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
طیف سنجی آلی پیشرفته 1913003 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
کاربرد نظریه گروه در شیمی 1917001 3 کارشناسی ارشد شیمی معدنی 01 حسن کی پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 1916010 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
نمایش 681 - 688 از 688 نتیجه
از 35