تحصیلات تکمیلی

سمینارها و پایان نامه ها

سه شنبه 19 تیر1403 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا مشفق منزه

چهارشنبه 20 تیر 1401 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی برگ‌ریزان

شنبه 29 اردیبهشت 1403 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا شانه ساز

چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 9:30

پایان نامه کارشناسی ارشد میلاد مظاهری

چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرمسعود حسینی

چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 11

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه سلیمی

پنج‌شنبه17 اسفند 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد خدیجه نعیمی

چهار شنبه 18 بهمن 1402 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد سحر پرواره

زمان چهارشنبه 25 بهمن 1402 ساعت 14

پایان نامه دکتری معصومه محمدی

چهارشنبه 18بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد زهره تاجدینی

چهارشنبه 18 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد سارا عاشوری

دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه کیانی

شنبه 14 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد شعله باقری هرسینی

یکشنبه 8 بهمن 1402 ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد مهتاب فرهپور