درباره دانشکده

Responsive Image
دکتر جواد صاین
اولین رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
مرتبه علمی: استاد

دوره خدمت: 1387/06/23--1385/03/07

دکتر سعید عزیزیان
دومین رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
مرتبه علمی: استاد

دوره خدمت: 1393/04/06--1387/06/24

دکتر حسین ایلوخانی
سومین رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
مرتبه علمی: استاد

دوره خدمت: 1397/05/20--1393/04/07

دکتر داود نعمت الهی
چهارمین رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مرتبه علمی: استاد

دوره خدمت: 1400/05/02--1397/05/21

دکتر جلال بصیری پارسا
پنجمین رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مرتبه علمی: استاد

دوره خدمت: 1400/05/03-ادامه دارد