سازمان دانشکده

رضا آزادبخخت
معاون تحصیلات تکمیلی

​​​​​​​رشته تحصیلی: شیمی معدنی
​​​​​​​مرتبه علمی: دانشیار

​​​​​​​رایانامه: r.azadbakht@basu.ac.ir
صفحه شخصی