سازمان دانشکده

سیمین اسدآبادی
معاون پژوهشی

​​​​​​​رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
​​​​​​​مرتبه علمی: استادیار

​​​​​​​رایانامه: s.asadabadi@basu.ac.ir
صفحه شخصی