درباره دانشکده

دانشکده شیمی و علوم نفت سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
دکتر جلال بصیری پارسا ریاست دانشکده ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۸۰ داخلی ۸۰۸۰ ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۲۵ parssa@basu.ac.ir      
دکتر سیمین اسدآبادی معاون پژوهشی ۰۸۱-۳۱۴۰۶۰۷۷ داخلی ۶۰۷۷ ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۲۵ s.asadabadi@basu.ac.ir    
دکتر رضا آزادبخت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۸۰ داخلی ۸۰۸۰ ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۲۵ r.azadbakht@basu.ac.ir        
جواد چهاردولی مسئول دفتر ریاست ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۸۰ داخلی ۸۰۸۰ ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۲۵ javadchar@gmail.com        
راضیه یوسفی خوشبخت مسئول اداره آموزش دانشکده ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۵۰ داخلی ۸۰۵۰ ۰۸۱-۳۱۴۰۸۰۲۵ ---