بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون کیوم تیرماه ۱۴۰۰

برگزاری آزمون کیوم تیرماه ۱۴۰۰


 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم تیرماه ۱۴۰۰ دانشکده شیمی طبق برنامه زیر در روز سه شنبه بیست و نهم تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

آزمون کیوم تیرماه ـ تاریخ آزمون ۱۴۰۰/4/29

 

رشته شیمی تجزیه

طراح سئوال: آقای دکتر هاشمی

موضوع:

Microfluidic Devices Analytical Chemistry

 

رشته شیمی معدنی

طراح سئوال: آقای دکتر کی پور

موضوع:

مکزن ها و کاربردهای آن ها با مطالعه مقاله زیر و رفرنس های انتهای آن

ACS Nano 2019,13,8491-8494

 

 

هر دانشجو مجاز است حداکثر ۲ کیوم را با استاد خود بگذراند و چنانچه دانشجویی در سه کیوم متوالی شرکت ننماید، می بایست از ده کیوم در چهار کیوم نمره قبولی احراز نماید.