سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی بیسموت - و آلومینیم فریت و بررسی اثرات کاتالیزوری آن ها در واکنش های چند جزئی، احیاء و جفت شدن کربن - کربن

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی بیسموت - و آلومینیم فریت و بررسی اثرات کاتالیزوری آن ها در واکنش های چند جزئی، احیاء و جفت شدن کربن - کربن

ارائه دهنده: Provider: پریسا مشفق منزه

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر آرش قربانی چقامارانی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر مریم حجامی ـ دکتر ملیحه السادات صفایی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه 19 تیر1403 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه با استفاده از اصول شیمی سبز، سنتز و شناسایی نانو کاتالیزور مغناطیسی BiFe2O4@SiO2@n-pr-AMA و AlFe2O4@SiO2@n-pr@Xan-Cu(I) شرح داده شده است. ساختار نانوکاتالیزورهای ذکر شده با استفاده از تکنیک های XRD،FE-SEM ،TGA ،FT-IR ،EDS ، Mapping وVSM مورد تایید قرار گرفت. از نانو کاتالیزور BiFe2O4@SiO2@n-pr-AMA در سنتز ترکیبات پلی هیدروکینولین ها و بیس کومارین ها در حلال اتانول و تحت شرایط رفلاکس استفاده شده است(شکل الف و ب). همچنین در این پروژه تحقیقاتی به فعالیت کاتالیزوری نانو ذرات مغناطیسی AlFe2O4@SiO2@n-pr@Xan-Cu(I) در سنتز مشتقات بی فنیل ها و فنیل آمین ها پرداخته شده است(شکل ج و د). نانوکاتالیزگرهای بازیافتی بیسموت فریت و آلومینیم فریت، بدون کاهش قابل توجه در فعالیت کاتالیزوری برای چهار مرتبه متوالی مورد بازیابی و استفاده ی مجدد قرار گرفتند. بازده بالای محصولات، زمان کوتاه واکنش، عدم سمیت، سازگاری با محیط زیست و روش های خالص سازی آسان از جمله مزیت های این تحقیق است.