سنتز، شناسایی و کاربرد هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه بر پایه سریوم و منگنز، چارچوب فلز-آلی کبالت و تانیک اسید به عنوان کاتالیزور در سنتز -Nو -Oهتروسیکل ها

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: سنتز، شناسایی و کاربرد هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه بر پایه سریوم و منگنز، چارچوب فلز-آلی کبالت و تانیک اسید به عنوان کاتالیزور در سنتز -Nو -Oهتروسیکل ها

ارائه دهنده: Provider: سمیرا جوادی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر داود حبیبی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر بداغی فر ـ دکتر خالدی ـ دکتر ملیحه السادات صفایی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: مهمترین اهداف این پژوهش رعایت برخی از اصول اساسی شیمی سبز در طراحی و مراحل سنتز هیدروکسید های لایه ای دوگانه بر پایه سریوم و منگنز بوده است. در این رساله، تانیک اسید و هیدروکسید های لایه ای دوگانه عامل دار شده با سایلیل، کمپلکس مس و کبالت، کلروسولفونیک اسید به عنوان کاتالیزور در سنتز N–و O-هتروسیکل ها بررسی شدند. ساختار کاتالیزورهای سنتز شده با تکنیک های انرژی پرتو ایکس (EDX)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آنالیز طیف سنج جذب نوری(UV-Vis) ، آنالیز عنصری(ICP/OES) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)به طور کامل شناسایی شد. همچنین گروه های عاملی موجود در سطح کاتالیزور با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) بررسی و تایید شد. با استفاده از آنالیز تجزیه حرارتی (TGA- DTA) مشاهده شد که این کاتالیزور پایداری حرارتی خوبی دارد. ویژگی این کاتالیزورها مقاوم در برابر حرارت و قابلیت بازیافت مجدد بوده که بدون کاهش قایل توجهی در راندمان واکنش چندین مرتبه مورد استفاده قرار گرفتند. نانوکاتالیزورهای سنتز شده در این کار قابلیت بالایی در جداسازی آسان، بازیافت راحت و استفاده مجدد را دارا هستند که یکی از مهمترین اهداف شیمی سبز است. همچنین تانیک اسید به عنوان یک کاتالیزور سبز و ایمن مورد استفاده قرار گرفته است. مشتقات اسپیرواکسایندول ها، اسپیرو پیران ها و تترآزول ها ترکیبات هتروسیکلی حاوی اتم نیتروژن و اکسیژن سنتز شده با تانیک اسید و این کاتالیزورها، جز ترکیبات هتروسیکلی هستند که مهمترین ترکیبات طبیعی را تشکیل می دهند که بدلیل دارا بودن خواص بیولوژیکی بالا مانند ضد ویروس، ضد آلزایمر، ضد دیابت... مورد توجه محققین قرار گرفته اند. با استفاده از تانیک اسید و کاتالیزورهای سنتز شده مشتقات 10،ʹ5-دی_هیدرواسپیرو ]ایندولین- ʹ3،4-تترازول[-2-اون ها و H5-اسپیرو ]بنزو-ʹ5،ʹ4-تیازول[-2-اون ها، 6،6-تتراهیدروتترازولb]-5،1[کینازولین-(H4)8-اون ها، اسپیرو(پیرول-3،ʹ4-کینولین)آکریدین(H1)2-اون ها ، اسپیرو(ایندولین-پیران)اون ها و اسپیرو(استافنیلن–پیران)اون ها با بهره بالا و زمان کوتاه سنتز شدند. ترکیبات سنتز شده با استفاده از مقایسه طیف های مادون قرمز (FT-IR)، و رزونانس مغناطیس هسته (1H NMR و 13C NMR) آنها با داده های گزارش شده در منابع علمی، شناسایی شدند.