ریزاستخراج فاز مایع با استفاده از حلال یوتکتیک عمیق بر پایه‌ی کولین‌کلراید جهت تغلیظ و اندازگیری وانیلین بوسیله‌ی ولتامتری پالسی تفاضلی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: ریزاستخراج فاز مایع با استفاده از حلال یوتکتیک عمیق بر پایه‌ی کولین‌کلراید جهت تغلیظ و اندازگیری وانیلین بوسیله‌ی ولتامتری پالسی تفاضلی

ارائه دهنده: Provider: مهدی برگ‌ریزان

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مهدی هاشمی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر طیبه مدرکیان ـ دکتر مظاهر احمدی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 20 تیر 1401 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه یک روش حساس ریزاستخراج فاز مایع برپایه حلال یوتکتیک عمیق (DES)جهت پیش‌تغلیظ و انداز‌گیری ولتامتری وانیلین(VAN) در نمونه‌های غذایی توسعه داده شده است. روش برمبنای استخراج فاز مایع وانیلین از نمونه غذایی و ریزاستخراج بعدی آن با استفاده از امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت جهت انداز‌گیری ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوذرات طلا (AuNPs/GCE) در یک میکروسل برپایه قطره می‌باشد. حلال استخراجی یوتکتیک عمیق مورد استفاده از ذوب مخلوط کولین کلراید و اوره به نسبت 2:1 در دمای °60 سلسیوس تهیه و بعنوان حلال استخراجی و الکترولیت برای اندازگیری نهایی DPV مورد استفاده قرار گرفت. کلیه متغیرهای تجربی موثر بر فرایند استخراج از قبیل نوع و نسبت اجزای تشکیل دهنده حلال یوتکتیک عمیق، حجم حلال استخراجی، زمان استخراج، حجم نمونه، و pH نمونه مورد مطالعه بهینه‌سازی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، روش می‌تواند برای انداز‌گیری وانیلین در محدوده‌های خطیng/L 0/16- 0/3 )9949/0 (R2=وng/L 0/166- 0/16 (9950/0(R2= به کار برده شود. حد تشخیص روش،ng/L 0/1 و فاکتور پیش تغلیظ 90 می‌باشد. تکرارپذیری و تکثیرپذیری روش برای پنج اندازگیری مکررng/L 0/13 وانیلین (در یک روز کاری و سه روز کاری بترتیب) %1/3 و %5/3 بدست آمد. روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیزی جهت اندازگیری وانیلین در نمونه‌های حقیقی با درصد بازیابی % 106-95 به کار برده شد.