اندازه‌گیری همزمان انانتیومرهای D-Tyrosine و L-Tyrosine با استفاده از سنسورهای الکتروشیمیایی جدید اصلاح شده با نانو لوله های کربنی، نانو ذرات فلزی و پلیمرهای قالب مولکولی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: اندازه‌گیری همزمان انانتیومرهای D-Tyrosine و L-Tyrosine با استفاده از سنسورهای الکتروشیمیایی جدید اصلاح شده با نانو لوله های کربنی، نانو ذرات فلزی و پلیمرهای قالب مولکولی

ارائه دهنده: Provider: زهرا شانه ساز

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر امیرعباس رفعتی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر حسین ایلوخانی ـ دکترمهدی هاشمی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: شنبه 29 اردیبهشت 1403 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: تایروزین یکی از 20 نوع آمینواسید بسیار مهم و ضروری برای بدن انسان است. به طوری که کمبود و یا افزایش این مولکول در بدن می‌تواند سبب بروز مشکلات جدی برای انسان شود. از این رو کنترل مقدار تایروزین در بدن انسان بسیار حائز اهمیت است. تایروزین همانند بسیاری از آمینواسیدها در شاخه انانتیومرها نیز جای می‌گیرد (انانتیومرهای L-Tyrosine و D-tyrosine). این دو انانتیومر D-Tyrosine و L-Tyrosine دارای گروه‌های عاملی، جرم مولکولی و...یکسان هستند و به طورکلی رفتار فیزیکی و همینطور رفتار شیمیایی کاملا مشابه دارند و فقط رفتار نوری آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در ده‌های اخیر ارائه تکنیکی مناسب که بتوان با استفاده از آن مقدار این دو انانتیومر را در حضور یکدیگر اندازه گیری نمود مورد توجه بسیار گسترده‌ای قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از پلی آنیلین به اصلاح سطح الکترود کربن شیشه‌ای با پلیمر قالب مولکولی پرداخته شد. سپس رفتار الکتروشیمیایی این الکترود تهیه شده با استفاده از تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای و نیز ولتامتری موج مربعی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج حاصل مشاهده گردید که این الکترود پلیمر قالب مولکولی تهیه شده می‌تواند تا درصد بسیار بالایی برای مولکول‌های D-Tyrosine در صورت حضور مولکول‌های L-Tyrosine در محیط به صورت انتخابی و گزینشی عمل نماید. در این پژوهش جریان پیک اکسیداسیون برای D-Tyrosine و L-Tyrosine حدودا در محدوده پتانسیلی 7/0 تا 1 ولت مشاهده گردید. همچنین محدوده خطی برای D-Tyrosine نیز 21/39 تا 59/944 میکرو مولار حاصل گردید.