قابل توجه دانشجویان دانشکده شیمی

قابل توجه دانشجویان دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دروس نظری و عملی دانشجویان دانشکده شیمی که از 20 فروردین به صورت حضوری برگزار می گردند به شرح ذیل می باشد.

کد درس

نام درس

گروه

1911305

شیمی صنعتی 2

گروه اول

1911113

مبانی  شیمی پلیمر نظری

گروه اول

1911309

متون علمی شیمی

گروه اول و دوم

19110038

روشهای جداسازی در شیمی تجزیه

گروه اول

1911327

شیمی سطح و حالت جامد

گروه اول

1911057

طیف سنجی مولکولی

گروه اول

1911016

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

گروه اول و دوم

1911315

آزمایشگاه شیمی تجزیه 3

گروه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم

1916012

آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی

گروه اول، دوم، سوم و چهارم

1911025

آزمایشگاه شیمی معدنی

گروه اول، دوم و سوم