سنتز و شناسایی یک لیگاند بازشیف بزرگ غیر حلقوی جدید بالقوه هشت دندانه N6O2 مشتق از واکنش تراکمی اتانول آمین و Nˊ,N- بیس(5-فرمیل پیرول2-ایل متیل) پی پیرازین و همچنین کمپلکس های Mn2+، Ni2+، Cu2+، Zn2+ و Cd2+ آن و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها

سنتز و شناسایی یک لیگاند بازشیف بزرگ غیر حلقوی جدید بالقوه هشت دندانه N6O2 مشتق از واکنش تراکمی اتانول آمین و Nˊ,N- بیس(5-فرمیل پیرول2-ایل متیل) پی پیرازین و همچنین کمپلکس های Mn2+، Ni2+، Cu2+، Zn2+ و Cd2+ آن و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها


سنتز و شناسایی یک لیگاند بازشیف بزرگ غیر حلقوی جدید بالقوه هشت دندانه N6O2 مشتق از واکنش تراکمی اتانول آمین و Nˊ,N- بیس(5-فرمیل پیرول2-ایل متیل) پی پیرازین و همچنین کمپلکس های Mn2+، Ni2+، Cu2+، Zn2+ و Cd2+ آن و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز و شناسایی یک لیگاند بازشیف بزرگ غیر حلقوی جدید بالقوه هشت دندانه N6O2 مشتق از واکنش تراکمی اتانول آمین و Nˊ,N- بیس(5-فرمیل پیرول2-ایل متیل) پی پیرازین و همچنین کمپلکس های Mn2+، Ni2+، Cu2+، Zn2+ و Cd2+ آن و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها

ارائه دهنده: Provider: حدیث شهبازی

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسور حسن کی پور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر حسن کی پور ـ دکتر سیدجواد صابونچی ـ دکتر رضا آزادبخت

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: پنجشنبه 4 خرداد 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پروژه از آلدهید شناخته شده N',N- بیس(5- فرمیل پیرول2-ایل متیل) پی پیرازین، یک لیگاند بازشیف بزرگ غیرحلقوی (L) تهیه شد و با روش های طیف سنجی نظیر FT-IR، 13C NMR, 1H NMR ، میکروآنالیز عنصری و طیف سنجی Uv-Vis شناسایی گردید. کمپلکس های [Cu2L(ClO4)2](ClO4)2، [Zn2L](ClO4)2،[Ni2L(ClO4)2](ClO4)2.4H2O ،[Mn2LCl2]Cl2.(H2O)5 و [Cd2LCl2](H2O)3 از این لیگاند سنتز شد. کمپلکس ها با روش هایی مانند طیف سنجی FT-IR، طیف سنجی 13C NMR ,1H NMR، میکروآنالیز عنصری، طیف سنجی Uv-Vis و هدایت مولی شناسایی شدند. خاصیت ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی لیگاند و کمپلکس های آن بررسی شد. نتایج نشان داد که این ترکیبات دارای خاصیت ضد باکتریایی مناسبی هستند و در این میان،کمپلکس کادمیم بیشترین ممانعت رشد باکتریایی و کمپلکس منگنز کمترین ممانعت را نشان می دهند. خاصیت ضد اکسیدانی ترکیبات سنتزشده با استفاده از روش رادیکال آزاد DPPH بررسی شد. این بررسی ها نشان داد که ترکیبات سنتز شده دارای خاصیت مناسبی در برابر رادیکال آزاد می باشند.