برگزاری آزمون کیوم تیرماه ۱۴۰۰

برگزاری آزمون کیوم تیرماه ۱۴۰۰


 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم تیرماه ۱۴۰۰ دانشکده شیمی طبق برنامه زیر در روز سه شنبه بیست و نهم تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

آزمون کیوم تیرماه ـ تاریخ آزمون ۱۴۰۰/4/29

 

رشته شیمی تجزیه

طراح سئوال: آقای دکتر هاشمی

موضوع:

Microfluidic Devices Analytical Chemistry

 

رشته شیمی معدنی

طراح سئوال: آقای دکتر کی پور

موضوع:

مکزن ها و کاربردهای آن ها با مطالعه مقاله زیر و رفرنس های انتهای آن

ACS Nano 2019,13,8491-8494

 

 

هر دانشجو مجاز است حداکثر ۲ کیوم را با استاد خود بگذراند و چنانچه دانشجویی در سه کیوم متوالی شرکت ننماید، می بایست از ده کیوم در چهار کیوم نمره قبولی احراز نماید.