اکسایش الکتروشیمیایی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در حضور 2-نفتول و کاربرد آنها در سنتز برخی ترکیبات آلی

اکسایش الکتروشیمیایی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در حضور 2-نفتول و کاربرد آنها در سنتز برخی ترکیبات آلی


اکسایش الکتروشیمیایی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در حضور 2-نفتول و کاربرد آنها در سنتز برخی ترکیبات آلی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: اکسایش الکتروشیمیایی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در حضور 2-نفتول و کاربرد آنها در سنتز برخی ترکیبات آلی

ارائه دهنده: Provider: فرشته جوانمردی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر داود نعمت الهی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر عباس افخمی – دکتر صادق خزل پور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه 16 اسفند 1401 ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پرفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه هدف اصلی ما ایجاد یک روش سبز و کارآمد برای سنتز مشتقات جدید از 2-نفتول است. به همین منظور برای اولین بار بررسی رفتار الکتروشیمیایی 2-نفتول در pH های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اکسیداسیون مشتقات دی هیدروکسی بنزن در حضور2-نفتول‌ در محیط آبی به کمک تکنیک های ولتامتری چرخه ای و کولومتری در جریان ثابت و پتانسیل کنترل شده مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که اکسایش الکتروشیمیایی کتکول‌ها منجر به تولید یک گیرنده مایکل می شود و در واکنش های شیمیایی این حدواسط‌ها با هسته دوست‌ها، مشتقات مختلفی از این ترکیبات سنتز می‌شوند. بر اساس داده های الکتروشیمیایی موجود، مکانیسم ECرا برای اکسیداسیون TBC در حضور 2-نفتول و مکانیسم ECE را برای اکسایش کتکول در حضور 2-نفتول پیشنهاد کردیم. این کار یک روش سبز و سازگار با محیط زیست برای سنتز مشتقات دی هیدروکسی بنزن می‌باشد. این روش در محلول آب/اتانول و در یک سل تقسیم نشده که توسط الکترود کربن اشغال شده بود، انجام شده است. در بخش بعد، به بهینه سازی پارامترهای موثر از جمله چگالی جریان، pH، نوع سل الکتروشیمیایی و جنس الکترود ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بالاترین بازده برای محصولات سنتز شده در شرایطی بدست آمده است که واکنش در سل الکتروشیمیایی تک خانه و با استفاده از الکترودهای کربن و فولاد ضد زنگ به عنوان آند و کاتد استفاده شده است. همچنین استفاده از مخلوط آب (سدیم استات 15/0 مولار)/اتانول و روش الکترولیز با جریان ثابت با چگالی جریان بهینه یک میلی آمپر بر سانتی متر مربع منجر به تولید محصول خالص خواهد شد. محصولات سنتز شده، پس از فرآیندهای جداسازی و خالص سازی، محصولات توسط روش های مادون قرمز، رزونانس مغناطیس هسته و اسپکتروسکوپی جرمی مشخصه یابی شده است.