دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 292 نتیجه
از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 کارشناسی 01 مظاهر احمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 02 الهه مدرکیان هرهفته چهار شنبه (16:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 کارشناسی 01 جلال بصیری پارسا هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
الکتروشیمی تجزیه ای درحلالهای ناآبی 1911267 3 دکتری 01 داود نعمت الهی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
الکتروشیمی صنعتی 1914004 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 صادق خزل پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30)
الکتروشیمی کاربردی 1911301 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عباس افخمی عقداء هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 02 عباس افخمی عقداء هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 کارشناسی ارشد 01 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
ترمودینامیک آماری 2 1911243 3 دکتری 01 حسینعلی زارعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات 1911266 3 دکتری 01 جلال ارجمندی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
خوردگی فلزات 1911086 2 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
روشهای جداسازی در شیمی تجزیه 1911308 2 کارشناسی 01 طیبه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 1911202 3 کارشناسی ارشد 01 طیبه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
زبان تخصصی شیمی 1911012 2 کارشناسی 01 صادق صالح زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی 1911239 3 دکتری 01 حسن کی پور هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 292 نتیجه
از 15