دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 353 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 02 صادق خزل پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 صادق خزل پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 کارشناسی 03 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 1911021 1 کارشناسی 03 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
استانداردسازی 1911325 2 کارشناسی 01 مهدی هاشمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
استرئوشیمی 1913001 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 02 سیمین اسدآبادی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 کارشناسی 01 جلال بصیری پارسا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 353 نتیجه
از 18