دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 160 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 02 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/10 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/09 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 04 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/09 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/09 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 صادق خزل پور هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 کارشناسی 05 سیمین اسدآبادی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عزت قائمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/09 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 03 عزت قائمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/09 (08:00 - 10:00)
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 کارشناسی 01 جلال بصیری پارسا هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 کارشناسی 01 جلال بصیری پارسا هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
الکتروشیمی صنعتی 1914004 3 lesson-section-code5 شیمی تجزیه 01 صادق خزل پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 02 عباس افخمی عقداء هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 160 نتیجه
از 8