دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 01 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 02 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 صادق خزل پور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 1911025 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
استانداردسازی 1911325 2 کارشناسی 01 مهدی هاشمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/09 (14:00 - 16:00)
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 1911200 3 lesson-section-code5 01 داود نعمت الهی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (14:00 - 16:00)
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 کارشناسی 01 عباس افخمی عقداء هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
پیشرفتهای اخیر در الکتروشیمی 1911259 3 lesson-section-code7 01 داود نعمت الهی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 lesson-section-code5 01 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 lesson-section-code5 02 حسینعلی زارعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00)
ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر 1911240 3 lesson-section-code7 01 حسین ایلوخانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5