اخبار

دروس نظری و عملی دانشجویان دانشکده شیمی که از 20 فروردین به صورت حضوری برگزار می گردند به شرح ذیل می باشد. کد درس نام درس گروه 1911305 شیمی ...

شنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

اطلاعیه ها