کاربرد کامپوزیت چارچوب دوفلزی (آهن، مس)-آلی/ نانولوله‌های کربنی به عنوان کاتالیزور در فرآیند شبه-فنتون برای تصفیه آلاینده رنگی اسید نارنجی‌7 در محیط آبی

کاربرد کامپوزیت چارچوب دوفلزی (آهن، مس)-آلی/ نانولوله‌های کربنی به عنوان کاتالیزور در فرآیند شبه-فنتون برای تصفیه آلاینده رنگی اسید نارنجی‌7 در محیط آبی


کاربرد کامپوزیت چارچوب دوفلزی (آهن، مس)-آلی/ نانولوله‌های کربنی به عنوان کاتالیزور در فرآیند شبه-فنتون برای تصفیه آلاینده رنگی اسید نارنجی‌7 در محیط آبی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: کاربرد کامپوزیت چارچوب دوفلزی (آهن، مس)-آلی/ نانولوله‌های کربنی به عنوان کاتالیزور در فرآیند شبه-فنتون برای تصفیه آلاینده رنگی اسید نارنجی‌7 در محیط آبی

ارائه دهنده: Provider: پویا طهماسبی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر جلال بصیری پارسا

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر جواد صاین - دکتر سیمین اسدآبادی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 5 مهر 1402 ساعت 15

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پرفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این مطالعه، چارچوب دوفلزی (آهن، مس)–آلی/ نانولوله های کربنی به‌عنوان یک کاتالیزور جدید شبه-فنتون تهیه‌شده با یک روش گرمابی ساده و کارآمد در فرآیند کاتالیزوری شبه-فنتون برای تجزیه اسید نارنجی 7 (AO7) استفاده شد. مدل‌سازی و بهینه‌سازی شبه-فنتون ناهمگن از طریق روش پاسخ سطح (RSM) بر اساس طراحی مرکب مرکزی پنج سطحی (CCD) انجام شد. برهمکنش بین چهار متغیر موثر شامل مقدار کاتالیزور، غلظت هیدروژن پراکسید، pH و زمان واکنش بررسی شد. نتایج بهینه‌سازی نشان داد که حداکثر راندمان تخریب AO7 (8/92 درصد) در شرایط بهینه 8/3=pH، غلظت هیدروژن پراکسید 25 میلی‌مولار، زمان واکنش 23 دقیقه و مقدار کاتالیزور 5/237 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. مشخص شد که علاوه‌بر نقش گونه‌های آهن و مس بر روی سطح Fe0.67Cu0.33(BDC)@CNT، گروه‌های عاملی اکسیژن سطحی روی CNT منجر به تسریع چرخه Fe(III)/Fe(II) و عملکرد کارآمد در محدوده pH گسترده‌تر می‌شود. علاوه‌بر این، پنج چرخه متوالی قابلیت استفاده مجدد کاتالیزور Fe0.67Cu0.33(BDC)@CNT را نشان داد. نکات حاصل از این پایان نامه نتایج مفیدی را برای توسعه و استفاده از کاتالیزورهای پیشرفته مبتنی‌بر چارچوب‌های‌ فلزی-آلی برای اصلاح کارآمدی فرآیند فنتون ارائه می‌کند.