مطالعه الکتروشیمیایی و سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه اکسایش ترکیب 4-آمینو-N - (4-آمینوفنیل)بنزن‌سولفونامید و دیگر سولفونامیدها

مطالعه الکتروشیمیایی و سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه اکسایش ترکیب 4-آمینو-N - (4-آمینوفنیل)بنزن‌سولفونامید و دیگر سولفونامیدها


مطالعه الکتروشیمیایی و سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه اکسایش ترکیب 4-آمینو-N - (4-آمینوفنیل)بنزن‌سولفونامید و دیگر سولفونامیدها

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: مطالعه الکتروشیمیایی و سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه اکسایش ترکیب 4-آمینو-N - (4-آمینوفنیل)بنزن‌سولفونامید و دیگر سولفونامیدها

ارائه دهنده: Provider: محمدرضا طالبی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر داود نعمت‌الهی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر عباس افخمی - دکتر صادق خزل پور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت 16

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پرفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پژوهش، اکسایش الکتروشیمیایی برخی مشتق‌های N-(4-آمینوفنیل) و N-(4-هیدروکسی‌فنیل)بنزن‌سولفونامید (BS1-BS6)در بازه‌ی وسیعی از pH و غلظت‌های مختلف با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. هم‌چنین، برای دستیابی به درک بهتری از رفتار الکتروشیمیایی این ترکیبات، اکسایش آن‌عا با اکسایش ترکیبات دیگری مانند: پارا-فنیلن‌دی‌آمین (PDA)، 4،4-سولفونیل‌دی‌آمین (DSA) (داپسون) و پارا-آمینوفنول (PAP) مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که پتانسیل اکسایش و هم‌چنین مکانیسم اکسایش این ترکیبات وابسته به pH محیط می‌باشد. نتایج ما نشان می‌دهد که کوئینون‌ایمین و کوئینون‌دیمین‌سولفونامید تشکیل شده به طریق الکتروشیمیایی از این ترکیبات، در محیط‌های اسیدی و قلیایی ناپایدار بوده و در فرآیندهای شیمیایی بعدی مانند هیدروکسیله شدن و/یا دیمریزاسیون شرکت می‌کنند. به‌علاوه، مکانیسم‌های متفاوتی برای اکسایش الکتروشیمیایی سولفونامیدهای BS1-BS6 در مقادیر مختلف pH پیشنهاد داده شده است. رفتار جذب سطحی این ترکیبات و هم‌چنین محصولات اکسایش آن‌ها نیز در شرایطی که به نسبت مشابه شرایط محیط داخلی بدن انسان است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که رفتار جذب سطحی سولفونامیدهای BS1-BS6 به‌طور هم‌زمان تحت کنترل هر دو فرآیند جذب-نفوذ قرار دارد و علاوه بر این، فعالیت جذب سطحی N-(4-هیدروکسی‌فنیل)سولفونامیدها بیشتر از N-(4-آمینوفنیل)سولفونامیدها می‌باشد. به منظور شناسایی گونه‌های غالب در نواحی مختلف pH، نمودارهای پوربکس نیز برای سولفونامیدهای BS1-BS6 رسم شد. در پایان نیز جهت گسترش و تنوع بخشیدن به این دسته از ترکیبات آلی، تلاش شد تا با استفاده از روش‌های کم هزینه و دوستدار محیط‌زیست الکتروشیمیایی، ترکیباتی منحصربفرد به لحاظ ویژگی‌های ساختاری سنتز گردد.