مطالعه الکتروشیمیایی مشتقات پیپرازین و نیتروآریل و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی جدید

مطالعه الکتروشیمیایی مشتقات پیپرازین و نیتروآریل و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی جدید


مطالعه الکتروشیمیایی مشتقات پیپرازین و نیتروآریل و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی جدید

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: مطالعه الکتروشیمیایی مشتقات پیپرازین و نیتروآریل و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی جدید

ارائه دهنده: Provider: آناهیتا دانشیار

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسور داود نعمت الهی

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر فهیمه ورمقانی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر صادق خزل پور - دکتر علیرضا فخاری زواره - دکتر محمد حسین مشهدی زاده اردکانی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: شنبه 30 بهمن 1400 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: الکتروشیمی آلی در طول سال‌ها در مراکز تحقیقاتی و همچنین در مقیاس های صنعتی، به عنوان یک ابزار سبز و قدرتمند برای رویکرد های سنتزی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پایان نامه، ابتدا رفتار الکتروشیمیایی ترکیب 1- استیل-4- (4- هیدروکسی فنیل) پیپرازین (APIP) بر روی سطح الکترود کربن شیشه ای با استفاده از تکنیک های ولتامتری چرخه ای، کرونوآمپرومتری، کرونوکولومتری و کرونوپتانسیومتری بررسی شد. سپس اکسایش الکتروشیمیایی APIP در حضور تری فنیل فسفین (TPP) به عنوان هسته دوست برای سنتز یک فسفونیوم بیتین ارزشمند با کاربردهای دارویی با استفاده از روش کولومتری در پتانسیل کنترل شده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این کار نشان داد که محصول نهائی (5- (4-استیل پیپرازین-1-ایل) -2-هیدروکسی فنیل) تری فنیل فسفونیوم(APTP) از طریق یک مکانیسم EC در بازده و خلوص خوب تولید می شود. در این راستا، مسیر احتمالی و جهت گزینی مکانیسم با استفاده از آنالیز NBO و پایداری ترمودینامیکی در سطح تئوری B3LYP/6-311G با استفاده از نرم افزار گوسین مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، فعالیت آنتی باکتریال APTP توسط روش های انتشار در ژل آگار و انتشار در دیسک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این محصول در مقایسه با داروی استاندارد تتراسایکلین، پاسخ های قابل قبولی نسبت به دو گونه باکتری باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان می دهد .در بخش دوم، انواع جدیدی از مشتقات سولفون آمید-دی آریل سولفون (SDS) و دی¬آریل سولفون (DAS) از طریق الکترولیز 2-آمینو-5-نیتروفنول (ANP) در حضور آریل سولفینیک اسیدها (ASAs) به سادگی با تغییر نوع سل الکترولیز سنتز شده اند. در سل تک خانه، هر دو واکنش آندی و کاتدی در تشکیل محصول شرکت می کنند و منجر به تولید مشتقات SDS می شوند. ولی در سل دوخانه، تنها واکنش آندی در تشکیل محصول شرکت می کند و در نتیجه محصول تشکیل شده، مشتقات نیترو دی آریل سولفون (DAS) است. نتایج این مطالعات منجر به پیشنهاد مکانیسم های متفاوتی برای واکنش الکتروشیمیایی ANP در حضور ASAs در یک سل ساده تقسیم شده و یک سل تقسیم نشده شده است. به طور کلی، سنتز الکتروشیمیایی مشتقات SDS و DAS در شرایط دوست دار محیط زیست، در یک مرحله، تحت شرایط جریان ثابت در دمای اتاق با موفقیت انجام شد. علاوه بر این، رفتار الکتروشیمیایی ANP به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، برخی داده ها در مورد جذب/انتشار و رفتار وابسته به pH ترکیب ANPو حدواسط های مربوطه گزارش شد. در بخش سوم، به معرفی یک مورد جدید از مکانیسم CEC برای ترکیب ANP در محلول اسیدی پرکلرات پرداخته شده است. این مطالعه بینش جدیدی را در مورد جزئیات مکانیسمی و ساختار حدواسط های حاصل از اکسایش و کاهش الکتروشیمیایی ANP در محلول های اسیدی پرکلرات و فسفات ارائه کرده است. نتایج نشان داد که کاهش الکتروشیمیایی ANP در محیط های اسیدی مختلف از طریق دو مسیر مکانیسم پیشنهادی انجام شد، در حالی که مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی این ترکیب در هر دو محیط یکسان است. علاوه بر این، ضریب نفوذ ANP توسط تکنیک کرونوآمپرومتری برای اولین بار محاسبه شد. در بخش پایانی، یک روش الکتروشیمیایی زوجی همگرا برای تشکیل پیوند کربن-نیتروژن با سنتز مشتقات جدید نیتریل دار از طریق کاهش الکتروشیمیایی اورتو-هالونیتروبنزن ها (OHNBs)در حضور بنزوئیل استونیتریل (BAN) به عنوان هسته دوست با پیوند C-H اسیدی انجام شد. نتایج نشان داد که در مرحله اول OHNB در سطح کاتد به هیدروکسیل آمین مربوطه کاهش پیدا می کند و سپس اکسایش هیدروکسیل آمین تولید شده در سطح کاتد به همراه واکنش تسهیم نامتناسب (DISP) منجر به تولید پذیرنده هالونیوم می شود. در مرحله بعد، واکنش ترکیب هالونیوم با فرم آنیونی BAN منجر به تشکیل پیوند C-N از طریق یک مکانیسم ECE/DISP شد. سنتز ترکیبات مورد نظر تحت الکترولیز جریان ثابت در یک سل ساده با استفاده از الکترودهای کربنی، با اقتصاد اتمی بالا و بازده عالی، بدون هیچ گونه کاتالیزوری در شرایط محیطی به صورت موفقیت آمیز انجام شد.

فایل: ّFile: