سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی‌ پیرازین و 3-آمینو 1-پروپانول و کمپلکس های Zn2+،Cu2+،Ni2+ ،Co2+ ، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن‌ها

سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی‌ پیرازین و 3-آمینو 1-پروپانول و کمپلکس های Zn2+،Cu2+،Ni2+ ،Co2+ ، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن‌ها


سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی‌ پیرازین و 3-آمینو 1-پروپانول و کمپلکس های Zn2+،Cu2+،Ni2+ ،Co2+ ، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن‌ها

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی‌ پیرازین و 3-آمینو 1-پروپانول و کمپلکس های Zn2+،Cu2+،Ni2+ ،Co2+ ، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن‌ها

ارائه دهنده: Provider: مصطفی نوروزی گلدره

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسورحسن کی‌پور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر رضا آزادبخت - دکتر بابک نعمتی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 5 مهر 1402 ساعت 9

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پرفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پروژه یک لیگاند بزرگ غیرحلقوی با سیستم دهندگی N6O2 از واکنش دی آلدهید شناخته شده ی A با 3-آمینو 1- پروپانول تهیه و شناسایی شد. از واکنش این لیگاند با نمک فلزات منگنز(II)، کبالت(II)، نیکل(II)، مس(II)، روی(II) و کادمیم(II) به نسبت 1:2 به روش سنتز مستقیم در حلال متانول، کمپلکس های دوهسته ای [Mn2L(H2O)2]، [Co2LCl2]Cl4، [Ni2L(ClO4)2]،[Cu2L(ClO4)2] ،[Zn2L(ClO4)2] ، [Cd2L(NO3)2](NO3)2 سنتز شدند. این کمپلکس ها به روش آنالیز عنصری(CHN) ، طیف سنجی جرمی EI-MS، FT-IR، طیف بینی 13C-NMR، 1H-NMR و هدایت سنجی مورد بررسی وشناسایی قرار گرفتند. همچنین خواص بیولوژیکی این لیگاند و کمپلکس های مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که این ترکیبات دارای خواص ضد باکتری می باشند و این خاصیت برای کمپلکس حاوی کادمیم و نیکل بیشتر است.