سنتز و کاربرد کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عاملدار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید

سنتز و کاربرد کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عاملدار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید


سنتز و کاربرد کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عاملدار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز و کاربرد کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عاملدار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید

ارائه دهنده: Provider: نرگس زارعی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر محمد علی زلفی گل

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر میثم یاری

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر رامین قربانی واقعی - دکتر آرش قربانی چقامارانی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: پنج شنبه 25 شهریور 1400 ساعت 11:00 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه سنتز و کاربرد کاتالیزوری Fe3O4@SiO2@UBL در سنتز مشتقات جدید پیریدین حاوی بخش-های سولفونات و سولفونامید مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار لیگاند و کاتالیزور تهیه شده توسط تکنیک های مختلفی از جمله طیف سنجی مادون قرمز(FT- IR)، طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته 1H NMR و 13C NMR، آنالیز تجزیه حرارتی DTG, TGA))، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM))، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM))، آنالیز تفکیک عنصری (EDS) و مغناطیس سنج ارتعاشی نمونه (VSM) مورد تایید قرار گرفتند. ساختار مشتقات تهیه شده نیز از طریق طیف سنجی مادون قرمز (FT- IR)، طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته 1H NMR و 13C NMR و طیف سنجی جرمی (Mass) تایید شدند. شرایط بدون حلال، بازده بالا و زمان کوتاه واکنش از جمله مزیت های این مطالعه می باشند.

فایل: ّFile: