سنتز و کاربرد کاتالیزوری چارچوب های فلز-آلی حامل گروه های عاملی سولفونات در تهیه ترکیبات پیریدو ]3،2-[d پیریمدین ها

سنتز و کاربرد کاتالیزوری چارچوب های فلز-آلی حامل گروه های عاملی سولفونات در تهیه ترکیبات پیریدو ]3،2-[d پیریمدین ها


سنتز و کاربرد کاتالیزوری چارچوب های فلز-آلی حامل گروه های عاملی سولفونات در تهیه ترکیبات پیریدو ]3،2-[d پیریمدین ها

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز و کاربرد کاتالیزوری چارچوب های فلز-آلی حامل گروه های عاملی سولفونات در تهیه ترکیبات پیریدو ]3،2-[d پیریمدین ها

ارائه دهنده: Provider: حسین احمدی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر محمد علی زلفی گل

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر رامین قربانی واقعی - دکتر آرش قربانی چقامارانی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: پنج شنبه 25 شهریور 1400 ساعت 9:30 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه، کاتالیزگر جدید چارچوب آلی– فلزی Zr-UiO-66-PDC(CH2)4-SO3 بر پایه زیرکونیوم عامل دار شده توسط سالتون و گروه اسیدی سولفوریک اسید، طراحی، سنتز و شناسایی گردید. ساختار کاتالیزگر با استفاده از تکنیک های مختلف از جمله پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX)، اندازه گیری جذب و واجذب نیتروژن (BET)، اندازه گیری سطح (BJH) و آنالیز نقشه برداری عنصری تایید شد. از کاتالیزگر مذکور در سنتز ترکیبات پیریدو [3،2-d] پیریمیدین ها استفاده شد و ساختار محصولات سنتز شده با استفاده از تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیس هسته (1H NMR و 13C NMR) تایید شدند. از جمله مزایای روش ارائه شده، شرایط بدون حلال، بازده های بالا و خالص سازی آسان محصولات واکنش است.

فایل: ّFile: