سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان

سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان


سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: سنتز نانو نوارهای کربنی اصلاح شده جدید برای اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروهای ضدسرطان

ارائه دهنده: Provider: ناهید رضوانی جلال

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسور طیبه مدرکیان

اساتید مشاور: Advisory Professors: پروفسور عباس افخمی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر فهیمه جلالی از دانشگاه رازی کرمانشاه - دکتر عبدالله سلیمی از دانشگاه کردستان - دکتر مهدی هاشمی از دانشگاه بوعلی سینا

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 20 مهر 1400 ساعت: 10 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزائی

چکیده: Abstract: در قسمت اول این مطالعه، استفاده از نانوکامپوزیت PEI@Fe3O4@CNTs در تعیین داروی سیپروفلوکساسین (CIP) مورد مطالعه قرار گرفته است. گروه های عاملی حاوی نیتروژن روی سطح این نانوکامپوزیت توانایی برهمکنش با دارو را فراهم می کند. مورفولوژی نانو کامپوزیت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان (FESEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد مطالعه قرار گرفت. برای تأیید ساختار بلوری نانو کامپوزیت از آنالیز XRD استفاده شد. همچنین، طیف EDX وجود عناصر آهن، نیتروژن، اکسیژن و کربن را تأیید می کند. ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) برای تعیین CIP استفاده شد. پاسخ حسگر پیشنهادی تحت شرایط بهینه، در دو گستره غلظتی 03/0-0/5 میکرو مولار و 0/5-0/70 میکرو مولار خطی بود. حد تشخیص حسگر پیشنهادی 003/0 میکرومولار مشخص شد. کاربرد عملی الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری غلظت CIP در نمونه های ادرار و سرم نشان داده شد. معمولا چارچوب های فلز آلی (MOFs) از رسانایی ضعیف رنج می برند و بهبود هدایت MOFs هنوز یک چالش بزرگ است. بنابراین، در قسمت دوم این مطالعه، ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی بر اساس رشد درجا چارچوب HKUST-1 بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو نوار های کربن اکسید شده (GONRs) معرفی شد (HKUST-1/GONRs/GCE). این کامپوزیت بر اساس افزایش رسانایی چارچوب HKUST-1 با ترکیب آن با مواد کربنی طراحی شده است. الکترود اصلاح شده با استفاده از آنالیزهایFESEM ،TEM ،HRTEM ، XRD، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، ولتامتری چرخه ای (CV) و طیف سنجی رامان (Raman) شناسایی شد. پاسخ ولتامتری پالس تفاضلی HKUST-1/GONRs/GCE نسبت به Imatinib (IMA)، به عنوان یک داروی ضد سرطان، به دلیل اثر هم افزایی چارچوب GONRs و HKUST-1 ، به طور چشمگیری بیشتر از HKUST-1/GCE است. منحنی کالیبراسیون در HKUST-1/GONRs/GCE برای IMA دو گستره خطی، 04/0-0/1 و 0/1-0/80 میکرومولار، با حد تشخیص 006/0 میکرومولار (6 نانومولار) را پوشش می دهد. با استفاده از رسانایی GONRs ها و سطح وسیع HKUST-1، یک الکترود اصلاح شده حساس برای تعیین الکتروشیمیایی IMA ایجاد شد. روش حاضر یک استراتژی موثر برای حل ضعف رسانایی ضعیف MOFs ارائه می دهد. سرانجام، عملکرد الکتروشیمیایی بدست آمده این الکترود اصلاح شده، اندازه گیری IMA را در نمونه های ادرار و سرم امیدوار کننده می کند. پلیمرهای رسانا (CPs) به عنوان ماده ردوکس فعال برای توسعه رهایش دارویی با کنترل الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم ها معمولاً از ظرفیت بارگیری کم دارو رنج می برند که یک چالش بزرگ در سیستم های دارورسانی است. بنابراین، در قسمت سوم این مطالعه، سیستم رهایش دارویی با کنترل الکتریکی بر اساس الکتروپلیمریزاسیون یک مرحله ای پیرول در حضور لوکووورین (Lu)، به عنوان یک داروی ضد سرطان، بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو نوار های رسانای کربن اکسید شده (GONRs) طراحی شد. الکترودهای اصلاح شده با استفاده از آنالیز هایFESEM ،FT-IR ، EIS و CV شناسایی شدند. در پاسخ به تحریک الکتریکی، Lu را می توان با موفقیت از PPy-Lu/GONRs/PPy-Cl/GCE سنتز شده، رها کرد. بارگذاری Lu در حضور GONRs به دلیل مساحت سطح بالا و سایت های فعال فراوان GONRs به طور چشمگیری بیشتر از آن در غیاب GONRs است. سینتیک رهایش Lu در حضور GONRs آهسته تر (120 دقیقه) از عدم وجود GONRs (21 دقیقه) است، که نشان می دهد وجود GONRs می تواند رهایش Lu را بهتر کنترل کند. رویکرد کنونی یک استراتژی موثر برای حل محدودیت CPs ارائه می دهد که آن را به کاندیدای جذابی برای رهایش کنترل شده دارو تبدیل می کند. سرانجام، در آخرین بخش این مطالعه، یک استراتژی دو مرحله ای برای سنتز سبز، سریع، قابل کنترل و بسیار ساده چارچوب فلز آلی (MOFs) بر پایه فلزات نیکل/کبالت بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو نوار های کربن اکسید شده دوپه شده با نیتروژن (N-GONRs) از طریق تبدیل درجا از نانو صفحات هیدروکسید دو لایه نیکل-کبالت (NiCo-LDHs NSs) به نیکل-کبالت-بنزن تری مسیک اسید (NiCo-BTC MOFs) استفاده می شود. در واقع، ادغام مراکز فلزی متفاوت در یک چارچوب یکسان باعث ایجاد نواقص جدید در ساختار MOFs و اثرات فوق العاده هم افزایی بین فلزات مختلف می شود. اگرچه این MOF های دو فلزی از هدایت الکتریکی پایینی رنج می برند. این کامپوزیت بر اساس افزایش رسانایی چارچوب های NiCo-BTC MOF با ترکیب آن با مواد کربنی مانند N-GONR طراحی شده است. الکترود اصلاح شده با استفاده از آنالیز هایFESEM ،TEM ،HRTEM ،FT-IR ،XRD ،EIS ،CV ،Map ، EDX و Raman شناسایی شد. پاسخ ولتامتری NiCo-BTC/N-GONRs/GCE نسبت به دوکسوروبیسین (DOX)، به عنوان یک داروی ضد سرطان، به دلیل اثر هم افزایی چارچوب N-GONRs و NiCo-BTC، به طور چشمگیری بیشتر از NiCo-BTC/GCE است. منحنی کالیبراسیون در NiCo-BTC/N-GONRs/GCE برای DOX دو گستره خطی، 01/0-0/1 و 0/1-0/80 میکرومولار، با حد تشخیص 006/0 میکرومولار (6 نانومولار) را پوشش می دهد. با استفاده از رسانایی N-GONR ها و سطح وسیع MOF های NiCo-BTC، یک الکترود اصلاح شده حساس برای تعیین الکتروشیمیایی DOX ایجاد شد. روش حاضر یک استراتژی موثر برای حل ضعف رسانایی ضعیف MOFs ارائه می دهد. در نهایت، عملکرد الکتروشیمیایی بدست آمده این الکترود اصلاح شده، اندازه گیری DOX را در نمونه های حقیقی ادرار و سرم امیدوار کننده می کند.

فایل: ّFile: