سنتز، شناسایی و مطالعات بیولوژیکی یک کیلیت شونده بزرگ غیر حلقوی N10 و کمپلکس های آن با یون های فلزی کادمیوم(II)، کبالت (II)، مس(II)، نیکل(II) و روی((II

سنتز، شناسایی و مطالعات بیولوژیکی یک کیلیت شونده بزرگ غیر حلقوی N10 و کمپلکس های آن با یون های فلزی کادمیوم(II)، کبالت (II)، مس(II)، نیکل(II) و روی((II


سنتز، شناسایی و مطالعات بیولوژیکی یک کیلیت شونده بزرگ غیر حلقوی N10 و کمپلکس های آن با یون های فلزی کادمیوم(II)، کبالت (II)، مس(II)، نیکل(II) و روی((II

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز، شناسایی و مطالعات بیولوژیکی یک کیلیت شونده بزرگ غیر حلقوی N10 و کمپلکس های آن با یون های فلزی کادمیوم(II)، کبالت (II)، مس(II)، نیکل(II) و روی((II

ارائه دهنده: Provider: سیده الهام حسینی برهمن

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسورحسن کیپور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر آزاد بخت - دکتر گلبداغی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 25 اسفند 1400 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه یک لیگاند بزرگ غیر حلقوی بازشیف با دهندگی ده اتم نیتروژن (N10) از واکنش یک دی آلدهید شناخته شده ی حاوی گروه هموپی پیرازین با 2-آمینواتیل پی پیرازین سنتز شد. سپس کمپلکس های دوهسته ای بزرگ غیر حلقوی [ Zn2 L ( ClO4)2]، (ClO4)2[Cu2 L] ، (ClO4)2 [Ni2 L]، [Co2L (NO3) 2 ] و (NO3)2[Cd2L.2H2O] از واکنش لیگاند با نمک های فلزی روی پرکلرات، مس(II) پرکلرات، نیکل(II) پرکلرات، کبالت (II)نیترات و کادمیم (II) نیترات تهیه شد. لیگاند وکمپلکس های مربوطه به وسیله ی روش های اسپکتروسکوپی گوناگون مانند میکروآنالیز، طیف بینی الکترونی(Uv-Vis)، اسپکترومتری جرمی(EI-MS)، 13C NMR, 1H NMR و طیف سنجی مادون قرمز (IR) شناسایی شدند. خواص ضد باکتریایی لیگاند وکمپلکس ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که این ترکیبات خواص ضد باکتریایی مناسبی دارند.