برگزاری آزمون کیوم شهریور ماه ۱۴۰۰

برگزاری آزمون کیوم شهریور ماه ۱۴۰۰


 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم شهریور ماه ۱۴۰۰ دانشکده شیمی طبق برنامه زیر در روز چهارشنبه سی و یکم شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

آزمون کیوم شهریور ماه ـ تاریخ آزمون ۱۴۰۰/6/31

 

رشته شیمی تجزیه

طراح سئوال: آقای دکتر افخمی

موضوع:

Analytical Chemistry for point-of-care Detection

 

رشته شیمی کاربردی

طراح سئوال: آقای دکتر بصیری پارسا

موضوع:

پیل های سوختی الکلی مستقیم کارآیی و کاربردها

Direct Alcoholic fuel call performance and applications

 

 

هر دانشجو مجاز است حداکثر ۲ کیوم را با استاد خود بگذراند و چنانچه دانشجویی در سه کیوم متوالی شرکت ننماید، می بایست از ده کیوم در چهار کیوم نمره قبولی احراز نماید.