اندازه گیری همزمان آرسنیک (ɪɪɪ) و کروم (ɪɪɪ) برپایه یک سیستم ریزسیال قابل حمل با استفاده از گوشی های هوشمند

اندازه گیری همزمان آرسنیک (ɪɪɪ) و کروم (ɪɪɪ) برپایه یک سیستم ریزسیال قابل حمل با استفاده از گوشی های هوشمند


اندازه گیری همزمان آرسنیک (ɪɪɪ) و کروم (ɪɪɪ) برپایه یک سیستم ریزسیال قابل حمل با استفاده از گوشی های هوشمند

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: اندازه گیری همزمان آرسنیک (ɪɪɪ) و کروم (ɪɪɪ) برپایه یک سیستم ریزسیال قابل حمل با استفاده از گوشی های هوشمند

ارائه دهنده: Provider: بهاره مرادی فر

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر عباس افخمی

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر طیبه مدرکیان

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر مهدی هاشمی - دکتر مظاهر احمدی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه 3 مهر 1402 ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پرفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: پلتفرم های ریزسیال مبتنی برگوشی هوشمند برای اندازه گیری در محل برپایه رنگ سنجی کاربرد های فراوانی دارند. اندازه گیری رنگ-سنجی همزمان مقادیر کم یون های آرسنیک (ɪɪɪ) و کروم (ɪɪɪ) با استفاده از نرم افزار تحلیل کننده عکس انجام شد. برای رسیدن به این هدف، یک سیستم ریزسیال با استفاده از بسترهای ترموپلیمرآکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، با استفاده از ساختاربندی جداگانه برای اندازه گیری کمی تغییرات رنگ در نانوذرات طلا (AuNPs) به آبی/بنفش و در نانوذرات نقره (AgNPs) به قرمز ساخته شد. برای ساخت سیستم ریزسیال، یک بستر ترموپلیمر با استفاده از لیزر بر پایه مدل طراحی شده توسط نرم افراز سالیدورک برش داده شد. برای آنالیز آرسنیک (ɪɪɪ) سیگنال رنگ سنجی از تشکیل تجمعات نانوذرات موجود در طی برهمکنش AuNPsبا عامل اصلاح کننده ساکارز در حضور یون های آرسنیک (ɪɪɪ) بدست آمد. و برای سیگنال رنگ سنجی از تشکیل تجمعات نانو ذرات موجود در طی برهمکنش AgNPsبا عامل اصلاح کننده سیترات در حضور یون های کروم (ɪɪɪ) بدست آمد. روش پیشنهادی مزایایی شامل قابل حمل بودن، ارزان بودن، سادگی، آنالیز سریع، استفاده از حجم کم معرف و شناسایی همزمان آنالیت ها را دارد. تشخیص فلزات سنگین با یک نرم افزار جدید به نام RGB Detector به عنوان یک آنالیز کمی رنگ سنجی برای تلفن های هوشمند برنامه ریزی شد. تحت شرایط بهینه، سنسور ساخته شده توانست مقادیر کم غلظت یون های آرسنیک (ɪɪɪ) (09/0 تا 2/1 میکرومولار) و کروم(ɪɪɪ) (00/1 تا 00/35 میکرومولار) در نمونه های آب راتشخیص دهد. عملکرد تراشه ریز سیال در نمونه های حقیقی آب آشامیدنی نیز سنجیده شد.

آدرس کوتاه :