اعضای هیات علمی

 
جلال ارجمندی

جلال ارجمندی

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
امیرعباس رفعتی

امیرعباس رفعتی

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسینعلی زارعی

حسینعلی زارعی

استاد 
پست الکترونیکی: 
سعید عزیزیان

سعید عزیزیان

استاد 
پست الکترونیکی: 
فخری کرمانپورشهرضا

فخری کرمانپورشهرضا

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1