اعضای هیات علمی

 
داود آذری فر

داود آذری فر

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
داود حبیبی

داود حبیبی

استاد 
پست الکترونیکی: 
احمد خرم آبادی زاد

احمد خرم آبادی زاد

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
اردشیر خزایی

اردشیر خزایی

استاد 
پست الکترونیکی: 
محمدعلی زلفی گل

محمدعلی زلفی گل

استاد 
پست الکترونیکی: 
عزت قائمی

عزت قائمی

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
رامین قربانی واقعی

رامین قربانی واقعی

استاد 
پست الکترونیکی: 
نمایش 7 نتیجه
از 1