اخبار

موفقیت شرکت دانش بنیان فرین بهبود تشخیص در اخذ مجوز تولید کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و داروی ایران

چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها