اعضای هیات علمی

 
change-logo

مهدی بیات

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیدجواد سیدزاده صابونچی

سیدجواد سیدزاده صابونچی

استاد 
پست الکترونیکی: 
صادق صالح زاده

صادق صالح زاده

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسن کی پور

حسن کی پور

استاد 
پست الکترونیکی: 
الهه مدرکیان

الهه مدرکیان

مربی 
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه