دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

روش سنتز مواد آلی

نام درس روش سنتز مواد آلی
کد درس 1911186
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز