دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری

نام درس اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری
کد درس 1911117
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز