دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آزمایشگاه شیمی آلی 2

نام درس آزمایشگاه شیمی آلی 2
کد درس 1911015
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز