دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری

نام درس اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری
کد درس 1911117
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز