دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 141 - 160 از 234 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کاربرد نظریه گروه در شیمی 1917001 3 کارشناسی ارشد شیمی معدنی 01 حسن کی پور هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00)
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00)
کنترل دستگاهی در صنعت شیمی 1916006 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 جلال بصیری پارسا هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
مباحث نوین در شیمی فیزیک 1911145 3 کارشناسی ارشد 01 امیرعباس رفعتی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
متون علمی شیمی 1911309 2 کارشناسی 01 مهدی بیات هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/19 (16:00 - 18:00)
متون علمی شیمی 1911309 2 کارشناسی 02 مهدی بیات هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/19 (16:00 - 18:00)
واکنشگاهها 1911204 3 کارشناسی ارشد 01 جواد صاین هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
واکنشگاه های شیمیایی پیشرفته 1916001 3 دکتری شیمی کاربردی 01 جواد صاین هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
الکتروشیمی صنعتی 1914004 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 صادق خزل پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30)
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 1914008 3 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 01 عباس افخمی عقداء هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 1 1911011 1 کارشناسی 01 الهه مدرکیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 02 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی آلی 2 1911015 1 کارشناسی 01 عزت قائمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1911014 1 کارشناسی 03 الهه مدرکیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 01 صادق خزل پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 کارشناسی 03 صادق خزل پور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 1911024 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00)
نمایش 141 - 160 از 234 نتیجه
از 12