دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 141 - 160 از 160 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 کارشناسی 02 الهه مدرکیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/12 (08:00 - 10:00)
مباحث نوین در شیمی آلی 1911162 3 lesson-section-code5 01 اردشیر خزایی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/10 (14:00 - 16:00)
مباحث نوین در شیمی آلی 1911228 3 lesson-section-code7 01 داود آذری فر هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
مباحث نوین در شیمی تجزیه 1911225 3 lesson-section-code7 01 طیبه مدرکیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
مباحث نوین در شیمی فیزیک 1911145 3 lesson-section-code5 01 فخری کرمانپورشهرضا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911242 3 lesson-section-code7 01 مهدی بیات هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911154 3 lesson-section-code5 01 حسن کی پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00)
مبانی شیمی پلیمر نظری 1911113 3 کارشناسی 01 اردشیر خزایی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
متون علمی شیمی 1911309 2 کارشناسی 01 مهدی بیات هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/09 (16:00 - 18:00)
متون علمی شیمی 1911309 2 کارشناسی 02 مهدی بیات هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/09 (16:00 - 18:00)
نانوشیمی 1911277 3 lesson-section-code5 01 جلال ارجمندی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 02 عزت قائمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1397/10/12 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عزت قائمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/12 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 04 عزت قائمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1397/10/12 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی 1916012 2 کارشناسی شیمی کاربردی 03 عزت قائمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/12 (08:00 - 10:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 02 عباس افخمی عقداء هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عباس افخمی عقداء هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
طیف سنجی آلی پیشرفته 1913003 3 lesson-section-code5 شیمی آلی 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
کاربرد نظریه گروه در شیمی 1917001 3 lesson-section-code5 شیمی معدنی 01 حسن کی پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 1916010 3 lesson-section-code5 شیمی کاربردی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
نمایش 141 - 160 از 160 نتیجه
از 8