دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 160 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 کارشناسی شیمی کاربردی 01 عباس افخمی عقداء هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک آماری 2 1911243 3 lesson-section-code7 01 حسینعلی زارعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات 1911266 3 lesson-section-code7 01 جلال ارجمندی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
خوردگی فلزات 1911086 2 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 lesson-section-code5 02 رامین قربانی واقعی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 lesson-section-code5 01 محمدعلی زلفی گل هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
روشهای جداسازی در شیمی تجزیه 1911308 2 کارشناسی 01 طیبه مدرکیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 1911202 3 lesson-section-code5 01 طیبه مدرکیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
روشهای نوین در آنالیز دستگاهی 1911232 3 lesson-section-code7 01 مهدی هاشمی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی شیمی 1911012 2 کارشناسی 02 صادق صالح زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی 1911239 3 lesson-section-code7 01 حسن کی پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
سنتز مواد آلی 1911072 3 کارشناسی 01 محمدعلی زلفی گل هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
سینیتیک وترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی 1911197 3 lesson-section-code5 01 سیدجواد سیدزاده صابونچی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
شیمی آلی 1 1911045 3 کارشناسی 01 اردشیر خزایی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
شیمی آلی 2 1911043 3 کارشناسی 01 داود آذری فر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
شیمی آلی 3 1911032 3 کارشناسی 01 داود حبیبی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
شیمی آلی پیشرفته 1911135 3 lesson-section-code5 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
شیمی الی فلزی 1911150 3 lesson-section-code5 01 مهدی بیات هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
شیمی تجزیه 1 1911013 3 کارشناسی 01 مهدی هاشمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
شیمی تجزیه 1 1911013 3 کارشناسی 02 معصومه حسنی موسوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
نمایش 21 - 40 از 160 نتیجه
از 8