دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 234 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی عملی 1911118 1 کارشناسی 02 سیمین اسدآبادی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00)
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 کارشناسی 01 سیمین اسدآبادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 کارشناسی 01 جلال بصیری پارسا هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 1911200 3 کارشناسی ارشد 01 داود نعمت الهی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 کارشناسی 01 عباس افخمی عقداء هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 1916005 3 دکتری شیمی کاربردی 01 جواد صاین هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 کارشناسی ارشد 01 حسینعلی زارعی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر 1911240 3 دکتری 01 حسین ایلوخانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
روشهای جداسازی در شیمی تجزیه 1911308 2 کارشناسی 01 طیبه مدرکیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی شیمی 1911012 2 کارشناسی 01 صادق صالح زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
سنتز پیشرفته 1911270 3 دکتری 01 داود حبیبی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
سینیتیک شیمیایی پیشرفته 1911195 3 کارشناسی ارشد 01 امیرعباس رفعتی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی 1 1911045 3 کارشناسی 01 محمدعلی زلفی گل هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
شیمی آلی 2 1911043 3 کارشناسی 01 اردشیر خزایی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
شیمی آلی 3 1911032 3 کارشناسی 01 رامین قربانی واقعی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی فلزی 1911053 3 کارشناسی 01 داود آذری فر هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
شیمی پلیمر های معدنی 1911227 3 دکتری 01 صادق صالح زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
شیمی تجزیه 1 1911013 3 کارشناسی 02 مهدی هاشمی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه 1 1911013 3 کارشناسی 01 مظاهر احمدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه 2 1911321 3 کارشناسی 01 داود نعمت الهی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 234 نتیجه
از 12